Aktuality

 

Aktuality

 

Tímto Vás chceme pouze informovat o:

Návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH),  která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2013:

 • Povinná elektronická forma podání řádného i dodatečného přiznání k DPH (ale zároveň také veškerých forem hlášení, příloh k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení).
 • Změny týkající se uplatňování DPH u nemovitostí - prodlužuje se lhůta, po jejímž uplynutí se uplatní osvobození od DPH u převodu staveb, bytů a nebytových prostor ze tří na pět let; dále zavádí možnost volby uplatnit DPH u převodu nemovitosti po uplynutí této lhůty.
 • Nové vymezení pojmu "provozovna"   – provozovnou se rozumí nově i organizační složka schopná přijímat a využívat jí poskytované služby.  Tato změna je relevantní pro účely určení místa plnění v případě poskytnutí služeb.
 • Změny týkající se osvobození pojišťovacích činností – nahrazují se pojmy „pojišťovací nebo zajišťovací činnosti“ přesnějšími pojmy „poskytování pojištění“ a „poskytování zajištění“. Tím dojde k zúžení rozsahu osvobození a nově bude osvobozeno jen poskytnutí pojištění.
 • Plátci a identifikované osoby -  změny v definici plátců a identifikovaných osob a navazující změny týkající se registrace k DPH. Osoby, kterým vznikne povinnost přiznat DPH ze zboží pořízeného z jiného členského státu či ze služby, kterou jim poskytla osoba neusazená v České republice, a dále pak osoby, které poskytnou službu s místem plnění v jiném členském státě, budou mít možnost volby registrovat se jako plátci DPH anebo se stanou „omezenými“ plátci, kteří budou odvádět DPH jen z výše vyjmenovaných intrakomunitárních plnění.
 • Změna místa plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku - osobě nepovinné k dani se místo plnění nově stanoví podle místa, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu (s výjimkou nájmu rekreačních lodí, kdy bude místem plnění místo převzetí lodi, má-li poskytovatel v tomto místě sídlo, resp. provozovnu).
 • Snížení limitu pro povinnou registraci - snižuje se hranice obratu pro povinnou registraci osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na 750 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Dále pak o novinkách v dani z příjmů, DPH a dalších změnách platných od roku 2013, respektive 2014:

 V rámci vládou schválených úsporných opatření jsou očekávány následující změny:

Od roku 2013:

 • Zavedení solidární daně ve výši 7 % ze základu daně z příjmů přesahujících přibližně 100 tis. Kč měsíčně (odvíjí se od stropu pro placení pojistného na sociální zabezpečení).
 • Bude zrušen strop pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění (nyní cca 1,8 mil. Kč ročně), přechodně na tři roky. Strop pro placení sociálního pojištění zůstane nadále zachován.
 • Omezení výdajových paušálů, OSVČ budou moci uplatnit výdajové paušály ve výši 30 a 40 procent pouze pokud jejich příjmy nepřesáhnou 2 mil. Kč za rok.
 • OSVČ uplatňující jakékoliv výdajové paušály nebudou moci využít některé slevy na dani, např. na manžela/manželku bez vlastních příjmů nebo daňové zvýhodnění na děti.
 • Daň z převodu nemovitostí vzroste o jeden procentní bod a bude činit 4%.
 • Pracující důchodci nebudou moci uplatnit základní slevu na poplatníka; přechodně na tři roky.
 • Srážková daň na příjmy zahraničních daňových rezidentů vzroste na 35 %.Uplatní se příjmy rezidentů ze států, s nimiž ČR dosud neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
 • Zvýšení sazeb DPH na 15% a 21%; přechodně na tři roky.
 • Zemědělcům již nadále nebude vracena část spotřební daně z jimi spotřebované nafty, tzv. „zelená nafta“.
 • Dojde ke zvýšení spotřební daně z řezaného tabáku.

Od roku 2014:

Konečná podoba uplatnění úsporných opatření pro rok 2014 je ještě méně jistá, než těch očekávaných pro rok 2013, nicméně uvažuje se o následujících změnách:

 

 • Zrušení tzv. “superhrubé“ mzdy a zavedení jednotné sazby ve výši 20%.
 • Dojde ke druhému kroku zvýšení spotřební daně z řezaného tabáku.
 • Zvýšení spotřební daně z tichého vína ze současné nulové sazby na 10 Kč/litr. Produkce drobných vinařů bude od spotřební daně osvobozena.
 • Zavedení emisní složky spotřební daně z topných olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu a některých dalších plynů.
 •  Zrušení osvobození od daně z plynu v případě plynu spotřebovaného v domácích kotelnách, přímotopech a plynových sporácích.


Prosím berte výše uvedené fakta jako informativní a v případě Vašeho zájmu je s Vámi rádi prodiskutujeme.